گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۴ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

 

بدان ره کآمدم دانم شدن باز

چنان کاوّل زدم دانم زدن ساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

به دستان دوستان را کیسه پرداز

به زخمه زخم دلها را شفا ساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

چو بر زخمه فکند ابرشیم ساز

در آورد آفرینش را به آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

کز او خوشگوتری در لحن آواز

ندید این چنگ پشت ارغنون ساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

نکیسا چنگ را خوش کرده آغاز

فکنده ارغنون را زخمه بر ساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

به حسب حال من پیش آورد ساز

بگوید آنچه من گویم بدو باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

 

به گوش چنگ در ابریشم ساز

فکنده حلقه‌های محرم آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۴ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

 

دهانم گر ز خردی کرد یک ناز

به خرده در میان آوردمش باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۵ - غزل گفتن باربد از زبان خسرو

 

نکیسا چون زد این افسانه بر ساز

ستای باربد برداشت آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۶ - سرود گفتن نیکسا از زبان شیرین

 

چو لعبت باز شب پنهان کند راز

من اندر پرده چون لعبت شوم باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۷ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

 

تو بر من تا توانی ناز می‌ساز

که تا جانم بر آید می‌کشم ناز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۷ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

 

در آن پرده که شیرین ساختی ساز

هم آهنگیش کردی شه به آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۹ - آوردن خسرو شیرین را از قصر به مدائن

 

همه ره گنج‌ریز و گوهر‌انداز

بیاوردند شیرین را به صد ناز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

 

به صد جهد و بلا برداشت آواز

که مردم جان مادر چاره‌ای ساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

 

گهی از بس نشاط‌انگیز پرواز

کبوتر چیره شد بر سینه باز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۱ - اندرز شیرین خسرو را در داد و دانش

 

در این نه پرده آهنگ آنچنان ساز

که دانی پردهٔ پوشیده را راز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۶ - مبداء و معاد

 

جوابش داد و گفت از پرده این راز

نگردد کشف هم با پرده میساز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹۷ - گذشتن از جهان

 

نگنجد آن ترنم اندرین ساز

مخالف باشد ار برداری آواز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰۷ - تمثیل موبد چهارم

 

چهارم مرد موبد گفت کاین راز

به شخصی مانَد اندر حجله ناز

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۰۸ - در نبوت پیغمبر اکرم

 

کند بالای این نُه پرده پرواز

نی‌ام زان پرده چون گویم از این راز‌؟

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode