گنجور

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۲۳ - در تحقیق و بیان ارواح خاص الخاص

 

بصورت چونکه باز آمد ز معراج

بجودش هر دو عالم گشته محتاج

عطار نیشابوری
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۲۳ - در تحقیق و بیان ارواح خاص الخاص

 

شبانروزی بدش هفتاد معراج

بهر معراج قومی گشته محتاج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۸ - در سؤال کردن از هیلاج و جواب دادن او را

 

کتابی دیگر است از سر حلاج

که باشد ز آن نهد بر فرق خود تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۰ - در فنا و در یافتن بقای کل فرماید

 

حقیقت از در منصور حلاج

بود او را یقین در عین آماج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۸ - در بیخودی و مستی و کشف ذات فرماید

 

در آن می زن اناالحق همچو حلاج

تو بر فرق سپهر آئی بر آن تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۷ - قالَ النَّبیُّ صلّی الله علیه و آله موتوا قَبْلَ اَنْ تَموتوا

 

بمیر ای شیخ چون منصور حلاج

که بینی بیگمان بر فرق جان تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

برافکن پرده چون منصور حلاج

وجود عاشقان را ساز آماج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

نه برگردد ز تو منصور حلاج

گرش اینجا کنی از تیر آماج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۳ - در حقیقت سرّ منصورو دریافتن اعیان گوید

 

نهاده بر سر معنی خود تاج

نهان و آشکارا نیز حلاج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۸ - در کشف اسرار و توحید کل گوید

 

چو درجانت روی مانند حلاج

همه در ذات جان مییاب محتاج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۸ - در کشف اسرار و توحید کل گوید

 

ز جان آسان گذشتم همچو حلاج

کنم از بهر تیر عشق آماج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۴۱ - در نموداری سر توحید به هر نوع

 

تعالی الله منم منصور حلّاج

همه بر رحمت من گشته محتاج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۰ - جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را

 

ابا حق گفت جمله لیک معراج

نهاده بر سر خود آن شب آن تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۰ - جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را

 

محمد رهنمود اینجای حلاج

نهادم عاقبت بر سر از این تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۷ - در سر صفات بعیان عین الیقین فرماید

 

خدای جمله منصور است حلاج

نهاده برسر شیخ جهان تاج

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۷ - در سر صفات بعیان عین الیقین فرماید

 

چنین میگوید اینجا پیر حلاج

که امروزم کنید از عشق آماج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۴ - در ثنای احدیت و فنای بشریت فرماید

 

رهی ناکرده چون تیری در آماج

کجاهرگز نیابی دید معراج

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۱۹ - در اظهار کردن قوّت و قدرت و استغناء کل فرماید

 

سر خود دورنه مانند حلّاج

که تا بر فرق معنایت نهد تاج

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳
۴
۵