گنجور

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۱۹ - آگاهی فغفور شاه از حال جمشید

 

ز آهش آسمان را دل کبابست

جهان را چشم‌ها زین غم پر آبست

سلمان ساوجی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۸

 

دل من از غم عشقت خرابست

جگر بر آتش هجران کبابست

نظر بر حال زارم کن که لِلّه

نظر بر خستگان کردن ثوابست

طبیب من تویی آخر دوایی

[...]

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۹

 

به تابستان خوشی در ماهتابست

که در عکس رخش در ماه تابست

به بستان نرگس مخمور در صبح

ز چشم سرخوشت مست و خرابست

نه مستست و نه مخمور و نه هوشیار

[...]

جهان ملک خاتون
 

اهلی شیرازی » شمع و پروانه » بخش ۲۰ - جدایی افکندن باد میان پروانه و شمع

 

ز فانوس خیال چرخ پا بست

فراغ عاشقان صورت کجا بست

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » شمع و پروانه » بخش ۲۸ - مژده دادن هاتف غیبی پروانه را

 

تجلی را بشب کشف حجابست

چه بیند دیده یی کو مست خوابست

اهلی شیرازی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۲۶ - بامداد شیرین

 

هوای ابرو بیم آفتابست

همانا ترک آرایش صوابست

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۲۶ - بامداد شیرین

 

بشمعی کش سخن با آفتابست

بفانوسی که یک نامش نقابست

عرفی
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵ - تعریف قحط دکن

 

چنان قصاب را دکان خرابست

ک بزم می پرستان بی کبابست

کلیم
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۶ - درتعریف کشمیر

 

درین دریا گل افزون از حبابست

زرنگ هر گلی نقشی بر آبست

کلیم
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۶ - درتعریف کشمیر

 

در آب و رنگ چون جام شرابست

چه حاجت اینکه گویم آفتابست

کلیم
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۶ - درتعریف کشمیر

 

گل زردش که دریا را نقابست

بساطش پهن تر از آفتابست

کلیم
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۶ - درتعریف کشمیر

 

به پیش تیغ خور زانسان حجابست

که هر برگیش ابر آفتابست

کلیم
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۶ - درتعریف کشمیر

 

بنوعی از بلندی کامیابست

که هر شاخیش معراج سحابست

کلیم
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۵۴ - در بیان احوال سیتا

 

خیالت حاضر و آن نیز خوابست

غلط پنداشتم آب و سرابست

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۸۶ - دیدن سیتا رام را به میدان

 

وجود من کنون نقش بر آبست

چو دریا خشک شد ماهی کبابست

ملا مسیح
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۵

 

نفس را الفت دل پیچ و تابست

گره در رشتهٔ موج از حبابست

درین محفل ز قحط نشئهٔ درد

اثر لب تشنهٔ اشک کبا‌بست

درنگ از فرصت هستی مجویید

[...]

بیدل دهلوی
 

طبیب اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » ساقی نامه

 

بده جامی که بس حالم خرابست

دل اندوهناکم در عذابست

طبیب اصفهانی
 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۵

 

نه هر رخشنده کوکب آفتابست

نه هر پیغمبری صاحب کتابست

نه هر شیرین شود معشوقه، فایز

نه هر آب روان بینی گلابست

فایز
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
sunny dark_mode