گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - علائم ترقی در مراتب توحید

 

بلند آن سر که او خواهد بلندش

نژند آن دل که او خواهد نژندش

گرت عزت دهد رو ناز می‌کن

وگر نه چشم حسرت باز می‌کن

مبادا آنکه او کس را کند خوار

[...]

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » ترکیب خلقت و آفرینش پا

 

بود نقش دل هر هوشمندی

که باشد نقشها را نقشبندی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » تفکر در خلقت فضا و کرات آسمانی

 

یکی از غرب، رو در شرق کرده

یکی در شرق کشتی غرق کرده

یکی حرف سعادت نقش بسته

یکی سر رشته دولت گسسته

شده گرم از یکی، هنگامه روز

[...]

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » عظمت آسمانها

 

خبر داری که سیاحان افلاک

چرا گردند گرد مرکز خاک

چه می خواهند از این محمل کشیدن

چه می جویند از این منزل بریدن

ازین آمد شدن مقصودشان چیست

[...]

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - انواع ترس های ناپسند

 

بلی نبود در این ره ناامیدی

سیاهی را بود روز سفیدی

ز صد در گر امیدت برنیاید

به نومیدی جگر خوردن نشاید

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » علل ترس از مرگ

 

توئی آن دست پرور مرغ گستاخ

که بودت آشیان بیرون از این کاخ

چو از آن آشیان بیگانه گشتی

چو دونان جغد این ویرانه گشتی

بیفشان بال و پر ز آمیزش خاک

[...]

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل دوم - خوف از خدا و انواع آن

 

کمال حسنش از اندیشه بیرون

ز حد عقل فکرت پیشه بیرون

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » دون همتی و مذمت آن

 

ز آب خرد ماهی خرد خیزد

نهنگ آن به که با دریا ستیزد

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » عجله و شتابزدگی و مذمت آن

 

لعاب عنکبوتان مگس گیر

همائی را نگر چون گرد نخجیر

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » عجله و شتابزدگی و مذمت آن

 

زیانکاران که جنس جان فروشند

چنین جنسی عجب ارزان فروشند

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » در صدد انتقام بودن و مذمت آن

 

به چشم خویش دیدم در گذرگاه

که زد بر جان موری مرغکی راه

هنوز از صید منقارش نپرداخت

که مرغ دیگر آمد کار او ساخت

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » علاج عجب به علم و دانش

 

حریفان باده ها خوردند و رفتند

تهی خمخانه ها کردند و رفتند

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل اول - مذمت شره و شکم پرستی

 

ز کم خوردن کسی را تب نگیرد

ز پر خوردن به روزی صد بمیرد

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » مفاسد پیروی از شهوت

 

عزیزان را کند کید زنان خوار

به کید زن مبادا کس گرفتار

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - مذمت دنیا و بی ارزشی و بی اعتباری آن

 

آنچه دیدی برقرار خود نماند

و آنچه بینی هم نماند برقرار

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - مذمت دنیا و بی ارزشی و بی اعتباری آن

 

اگر عیش است صد بیمار با اوست

و گر برگ گلی صد خار با اوست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - مذمت دنیا و بی ارزشی و بی اعتباری آن

 

کجا آن گوشه دنیاش خواندند

گهی پرویز و گه کسراش خواندند

چو در راه رحیل آمد روا رو

چه پرویز و چه کسری و چه خسرو

کجا جمشید و افریدون و ضحاک

[...]

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - چیزهایی که دنیا را به آنها تشبیه کرده اند

 

دو روزه عمر اگر دیر است اگر زود

چنان کش بگذرانی بگذرد زود

ملا احمد نراقی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode