گنجور

سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳ - قصیده

 

تو را ز دست اجل کی فرار خواهد بودفرارگاه تو دارالقرار خواهد بود
اگر تو ملک جهان را به دست آوردیمباش غره که ناپایدار خواهد بود
به مال غره چه باشی که یک دو روزی بعدهمه نصیبهٔ میراث خوار خواهد بود
تو را به تخته و تابوت درکشند از تختگرت خزانه و لشکر هزار خواهد بود
تو را به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۴

 

همیشه تا تن من برقرار خواهد بودبه کوی عشق دلم را گذار خواهد بود
سرم به خاک بپوسید و آتش غم دوستدر استخوان تن من به کار خواهد بود
بتا، بدور غم خویش کشته گیر مراجنایت تو اگر زین شمار خواهد بود
ز بهر کشتن من چرخ تیز می‌بینمکه باستیزهٔ چشم تو یار خواهد بود
بلای عشق تو خوش […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی