گنجور

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۲۹ - اردو کشی بمقدونیه و یونان

 

دو مردو دو بازو دو شمشیر تیز

نمودند بر یکدگر رسته خیز

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۱ - سخنان داریوش بزرگ

 

فرستاد آورد بسیار چیز

اثاثی که بد در خور شاه نیز

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۲ - اردو کشی داریوش به هندوستان

 

بهندو نمایم چنان رسته خیز

که هرگز نیابند راه گریز

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۴ - تحصیل اجازه خشایار از پدرش برای رفتن به شکار

 

چو مهران زرو گنج و هر گونه چیز

همه خوانچه ها ساخت بسیار نیز

افسرالملوک عاملی
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵۸ - نصیحت

 

ندیدند دستی برای ستیز

نجستند پائی برای گریز

صغیر اصفهانی
 

میرزاده عشقی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۷ - گلهای پژمرده

 

بیا بنگر، اینک خر بی تمیز

که وقعی نمی هشت بر هیچ چیز

میرزاده عشقی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۰ - گل سرخ

 

همان بلبل، آن دوستدار عزیز

که بودش بدامان من، خفت و خیز

پروین اعتصامی
 
 
۱
۵۱
۵۲
۵۳
sunny dark_mode