گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱ - گفتار در آفرینش جهان

 

که یزدان ز ناچیز چیز آفرید

بدان تا توانایی آمد پدید

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱ - گفتار در آفرینش جهان

 

نخستین که آتش زجنبش دمید

زگرمیش پس خشکی آمد پدید

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۹ - ملاقات کردن فرامرز و بانوگشسب

 

گرفتم که هستی چو دیو سفید

زنم بر زمینت چو یک شاخ بید

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۲ - زخم زدن بانو گشسب بر رستم

 

نقاب زره چون ز هم بر درید

سر و روی رستم بیامد پدید

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
۱۱