گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱ - گفتار در آفرینش جهان

 

که یزدان ز ناچیز، چیز آفرید

بدان تا توانایی آمد پدید

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱ - گفتار در آفرینش جهان

 

نخستین که آتش زجنبش دمید

زگرمیش پس خشکی آمد پدید

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۸ - ملاقات کردن فرامرز و بانوگشسب

 

گرفتم که هستی چو دیو سفید

زنم بر زمینت چو یک شاخ بید

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۱ - زخم زدن بانو گشسب بر رستم

 

نقاب زره چون ز هم بر درید

سر و روی رستم بیامد پدید

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۱ - زخم زدن بانو گشسب بر رستم

 

فرامرز چون روی رستم بدید

سرشکش ز مژگان به رخ برچکید

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۲ - اندر شکار رفتن فرامرز با بانو گشسب

 

چو بانو به گرد اندران بنگرید

سپاهی گران دید کامد پدید

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
۱۱