گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۸ - رسیدن گرشاسب به نزد نریمان و گرفتاری فغفور

 

بد از تیر و پیکان های درشت

هر افکنده ای چون یکی خارپشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۸ - رسیدن گرشاسب به نزد نریمان و گرفتاری فغفور

 

کجا خانه ای بد به خوبی بهشت

از آتش دمان دوزخی گشت زشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۱ - پاسخ نامه گرشاسب از فریدون

 

روان ها شد از مژده شادی سرشت

به هر دل دری برگشاد از بهشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۴ - داستان قباد کاوه

 

به دانندگان همچو زندان زشت

بر آن کس که نادان و بی دین بهشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۵ - داستان گرشاسب با شاه طنجه

 

مرا گشت چرخ ارچه خم داد پشت

همان بیش زورم به زخم درشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۵ - داستان گرشاسب با شاه طنجه

 

شب تیره چون شعر بافنده گشت

کبود و سیه بافت بر کوه و دشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۷ - جنگ دیگر گرشاسب با شاه طنجه

 

فسرده به خون اندرون تیغ و مشت

پر از آبله کف ز زخم درشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۷ - جنگ دیگر گرشاسب با شاه طنجه

 

پراکنده عمر و درم گرد گشت

بخور کت به خواری بباید گذشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۸ - گردیدن گرشاسب و عجایب دیدن

 

دهی دید جای دگر چون بهشت

ز پیرامنش باغ و بسیار کشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۳۹

 

نریمان چو زاین مژده آگاه گشت

زد آیین و گنبد همه کوه و دشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۴۰ - سپری شدن روزگار گرشاسب

 

به نخچیر بد روزی آمد ز دشت

هم از پی بیفتاد و بیمار گشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۴۲ - وفات گرشاسب و مویه بر او

 

که نادان بد آنجای خوارست و زشت

شه آنجاست درویش نیکو سرشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۴۳ - خبر یافتن فریدون از مرگ گرشاسب

 

دهاد آفریننده خوب و زشت

ترا مزد نیکان مرورا بهشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۴۴ - در خاتمت کتاب

 

ز هجرت براوبر سپهری که گشت

شده چارصد سال و پنجاه و هشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۴۴ - در خاتمت کتاب

 

سخاوت درختیست اندر بهشت

که یزدانش از حکمت محض کشت

اسدی توسی
 
 
۱
۳
۴
۵
sunny dark_mode