گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۹۹ - برون آوردن شاه قیروان لشگر به جنگ

 

چو گل کی دهد بار خار درشت

گهر چون صدف کی دهد سنگپشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۰۰ - بازگشتن گرشاسب و دیدن شگفتی‌ها

 

به آهن همی حلقشان هر که کشت

بریده نشد جز به سنگ درشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۰۲ - دیدن گرشاسب بر همن رومی را و پرسیدن ازو

 

برهمن یکی پیرخمیده پشت

برآمد ز کازه عصایی به مشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۰۲ - دیدن گرشاسب بر همن رومی را و پرسیدن ازو

 

بود جغد خرم به ویران زشت

چو بلبل به خوش باغ اردی بهشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۰۲ - دیدن گرشاسب بر همن رومی را و پرسیدن ازو

 

بود مرد دانا درخت بهشت

مرو را خرد بیخ و پاکی سرشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۰۳ - پرسش دیگر از جان

 

گزارد همه کارش از خوب و زشت

گرش جای دوزخ بود گر بهشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۰۸ - سپری شدن روزگار اثرط

 

چنان چون درو راست همواره کشت

همه مرگ راییم ما خوب و زشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۲ - نامه گرشاسب به خاقان

 

گهرها نگارید و تن‌ها سرشت

سپردن رهش بر خردها نوشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۲ - نامه گرشاسب به خاقان

 

بپرسد خدای از همه خوب و زشت

بدان راست دوزخ بهان را بهشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۲ - نامه گرشاسب به خاقان

 

اگر چند فرزند چون دیو زشت

بود نزد مادر چو حور بهشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۳ - قصه خاقان با برادرزاده

 

گرفته خورش‌ها همه کوه و دشت

کشان پیشکار آب و دستار و طشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۳ - قصه خاقان با برادرزاده

 

به‌ بزم و به‌ نخچیر بر کوه و دشت

چنین تا به دژی دیدار گشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۴ - جنگ نریمان با تکین‌تاش

 

چنان زدش بر ناف زخم درشت

که با کوهه زینش بردوخت پشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۶ - پند دادن گرشاسب نریمان را

 

چو گویند کز جنگ برگاشت پشت

از آن به که گویند دشمنش کشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۸ - نامه گرشاسب به فغفور چین

 

بر اندش به خواری و زخم درشت

بدرّید و بنداخت نامه ز مشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۹ - جنگ نریمان با پسر فغفور چین

 

گریبان سی مرد زینسان به مشت

گرفت و چهل تن بدان سی بکشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۱۹ - جنگ نریمان با پسر فغفور چین

 

نریمان ز سوی دگر باز گشت

ببودند تا تیره شب در گذشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۵ - جادویی کردن ترکان بر ایرانیان

 

به نام خدای سروشی سرشت

به شهریور و مهر و اردیبهشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۵ - جادویی کردن ترکان بر ایرانیان

 

سرانجام شد روز ترکان درشت

به ناکام یکسر بدادند پشت

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۲۶ - داستان دهقان توانگر

 

به چشم سر آیدت حور بهشت

به چشم دل از دیو دارد سرشت

اسدی توسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵