گنجور

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۶۶ - خوان سوم کشتن فرامرز،غول را

 

چرا از پی جان کنی داوری

به نادانی از راه حق بگذری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۶۸ - خوان هفتم کشتن فرامرز،اژدها را

 

کیم من که جویم ز تو برتری

وگر باشدم در سر این داوری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۶۸ - خوان هفتم کشتن فرامرز،اژدها را

 

چو نزدیک تر شد به شاه پری

یکی را فرستاد از لشکری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۷۳ - طلب کردن کیخسرو،فرامرز را

 

اگربس بکوشی و رنج آوری

هنوز ار مزارش یکی نشمری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۷۴ - رفتن فرامرز نزد کیخسرو

 

کنیزان تاتاری وکشمری

غلامان چینی وهم بربری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 

سرایندهٔ فرامرزنامه » فرامرزنامه » بخش ۱۹۲ - مناجات شهریار مرحوم خدابخش

 

زیک قطره آب منی،پیکری

بسازی که گردد به مه،دلبری

سرایندهٔ فرامرزنامه
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode