گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۳ - رزم سوم گرشاسب با خسرو هندوان

 

بزد نعره مهراج و بر پای خاست

ز شادی تن از کُه بیفکند خواست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۴ - رزم چهارم گرشاسب با هندوان

 

به زیر آمد از پیل و بالای خواست

به ناکام رزمی گران کرد راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۵ - قصه زنگی با پهلوان گرشاسب

 

چو هُش یافت لرزنده بر پای خاست

بغلتید در خاک و زنهار خواست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۶ - پاسخ دادن بهو مهراج را

 

ترا پادشاهی به من گشت راست

ولیک از خوی بد ترا کس نخواست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۶ - پاسخ دادن بهو مهراج را

 

همان گه غریوی ز لشکر بخاست

کزاین بیشه ناگاه بر دست راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۱ - دیدن گرشاسب برهمن را

 

از ایدر به دریا دو میل است راست

شدی او به سه گام هر گه که خواست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۲ - دیگر پرسش گرشاسب از برهمن

 

بدین کوه تنها نشستت چراست

چه چیزست خوردت چو پوشش گیاست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۲ - دیگر پرسش گرشاسب از برهمن

 

به هستی یزدان سراسر گواست

گوایانِ خاموش گوینده راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۳ - دیگر پرسش گرشاسب از سرشت جهان

 

سپهر و ستاره به رفتار خاست

یکی سوی چپّ و دگر سوی راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۳ - دیگر پرسش گرشاسب از سرشت جهان

 

دوگونست جنبش ز بن کژ و راست

همان دایره نیز از نقطه خاست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۳ - دیگر پرسش گرشاسب از سرشت جهان

 

برد شان به هر کالبد کژّ و راست

بدارد چنان کش بود کام و خواست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۳ - دیگر پرسش گرشاسب از سرشت جهان

 

کف و تیرگی هر چه ز آن آب خاست

زمین گشت اینک که در زیر ماست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۵ - در مذهب فلاسفه گوید

 

ز یکسو بود جنبش طبع راست

چنان جنبد این جان که او را هواست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۵ - در مذهب فلاسفه گوید

 

چو آمد درین پیکر و راست خاست

به ایزد رسد گر بود پاک و راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۶ - پرسش های دیگر از برهمن

 

ره نیک و بد کشتن تخم ماست

خرد کشتی و توشه مان راه راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۶ - پرسش های دیگر از برهمن

 

بدو گفت روز و شب اند این دو راست

سوارانش ماییم و ره عمر ماست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۶ - پرسش های دیگر از برهمن

 

به از گنج دانش به گیتی کجاست

کرا گنج دانش بود پادشاست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۷ - پرسش های دیگر و پاسخ برهمن

 

دگر آن که نتوانش دانست راست

بزرگی و خوبی یزدان ماست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۷ - پرسش های دیگر و پاسخ برهمن

 

نکو نامی از گیتی آنرا سزاست

که کردار او خوب وگفتار راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۴۷ - پرسش های دیگر و پاسخ برهمن

 

بسی دان ره دانش افزون وکاست

نداند خرد جز یکی راه راست

اسدی توسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۷
sunny dark_mode