گنجور

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۱۸ - آمدن ضحاک به مهمانی اثرط و دیدن گرشاسب را

 

نه هر جایگه راست گفتن سزاست

فراوان دروغست کان به زراست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۰ - ترسانیدن گرشاسب از جادوی

 

چه گردید ایدر چه جای شماست

کزآن سو نشیمنگه اژدهاست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۰ - ترسانیدن گرشاسب از جادوی

 

سپهبد بدو گفت جایش کجاست

چه مایست بالاش برگوی راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۰ - ترسانیدن گرشاسب از جادوی

 

توانایی و آفرینش تراست

همی سازی آنچ از توانت سزاست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۱ - رزم پهلوان گرشاسب با اژدها و کشتن اژدها

 

یل نیو گفت آنکه بدخواه ماست

چنان باد بیچاره کان اژدهاست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۳ - حدیث بهو که با مهراج عاصی شد و خبر یافتن ضحاک

 

میانشان بدین جنگ و پرخاش خاست

سپه نیمه ای بر بهو گشت راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۵ - پند دادن اثرط گرشاسب را

 

بر این جهان داد ده پادشاست

دگر مردم پاک دانای راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۶ - رفتن گرشاسب به نزد ضحاک

 

همی کرد کار دژ و باره راست

سپه رابه‌شهر اندرون برد خواست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۶ - رفتن گرشاسب به نزد ضحاک

 

بپرسید گرشاسب کای شاه راست

سپاه بهو چند و اکنون کجاست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۶ - رفتن گرشاسب به نزد ضحاک

 

ببد شاد و مهراج لشکر بخاست

به یک هفته کار سپه کرد راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۷ - جنگ گرشاسب با ببر ژیان

 

سپهبد همی راند بر پیل راست

چو دیدارشد اسپ‌و خفتان بخواست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۸ - نامه فرستادن گرشاسب به نزد بهو

 

ز فرمانش بُد گیتی و هر چه خاست

نبود و نباشد هر آنچ او نخواست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۲۹ - جنگ اول گرشاسب با لشکر بهو

 

سپهبد همان چرخ و تیرش بخواست

که پیش از پی اژدها کرد راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۰ - جنگ دوم گرشاسب با سالاران بهو

 

غو های‌وهوی از دو لشکر بخاست

جهان پر دهاده شد از چپ‌وراست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۰ - جنگ دوم گرشاسب با سالاران بهو

 

که این زاولی پیشروتان کجاست

سپهبد چو بشنید زود اسپ خواست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۰ - جنگ دوم گرشاسب با سالاران بهو

 

چنین گفت کاین رستخیز از کجاست

چنین بیم از اندک سپه تان چراست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۲ - پاسخ گرشاسب به نزد بهو

 

ز کژران رَهِ راست هرگز نخاست

نه کس دُم روباه دیدست راست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۳ - رزم سوم گرشاسب با خسرو هندوان

 

چو صف سپاه از دو سو گشت راست

غَو کوس و نای نبردی بخاست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۳ - رزم سوم گرشاسب با خسرو هندوان

 

بشد تا بر مبتر از قلب راست

بگشت و ز گردان هم آورد خواست

اسدی توسی
 

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه » بخش ۳۳ - رزم سوم گرشاسب با خسرو هندوان

 

چنان زدش تیری که دیگر نخاست

شد از ترگ تا زین به دو نیمه راست

اسدی توسی
 
 
۱
۲
۳
۴
۷
sunny dark_mode