گنجور

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۶

 

وزان ژنده‌پیلان هندی چهار

همه جامه و فرش کردند بار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۷

 

بیامد بر سام یل پرده‌دار

بگفت و بفرمود تا داد بار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۸

 

پس آگاهی آمد سوی شهریار

که آمد ز ره زال سام سوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱۹

 

زبان بر گشادند بر شهریار

که کردیم با چرخ گردان شمار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۰

 

بخواند آن زمان زال را شهریار

کزو خواست کردن سخن خواستار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۰

 

یکی زان به کردار دریای قار

یکی چون بلور سپید آبدار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۰

 

سدیگر چنین گفت کان سی سوار

کجا بگذرانند بر شهریار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۰

 

چهارم چنین گفت کان مرغزار

که بینی پر از سبزه و جویبار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۰

 

ازان دو همیشه یکی آبدار

یکی پژمریده شده سوگوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۰

 

بپرسید دیگر که بر کوهسار

یکی شارستان یافتم استوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۱

 

به سی روز مه را سرآید شمار

برین سان بود گردش روزگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۱

 

سدیگر که گفتی که آن سی سوار

کجا برگذشتند بر شهریار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۱

 

دگر شارستان بر سر کوهسار

سرای درنگست و جای قرار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۱

 

چو زال این سخنها بکرد آشکار

ازو شادمان شد دل شهریار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۱

 

نگه کرد تا کیست زیشان سوار

عنان پیچ و گردنکش و نامدار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۱

 

خنک سام یل کش چنین یادگار

بماند به گیتی دلیر و سوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۲

 

همان پور فرخنده زال سوار

کزو ماند اندر جهان یادگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۲

 

بیاراست رودابه را چون نگار

پر از جامه و رنگ و بوی بهار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۴

 

گرفتش جهان پهلوان در کنار

بپرسیدش از گردش روزگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲۴

 

برفتند تا خانهٔ زرنگار

کجا اندرو بود خرم بهار

فردوسی
 
 
۱
۶
۷
۸
۹
۱۰
۴۱۵
sunny dark_mode