گنجور

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۴

 

سپهدار چون قارن کینه‌دار

سواران جنگی چو سیصدهزار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۸

 

چنان چون سر ایرج شهریار

به تابوت زر اندر افگند خوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱۹

 

بکشتند از ایشان فزون از شمار

همی دود از آتش برآمد چو قار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۲۰

 

تهی شد ز کینه سر کینه دار

گریزان همی رفت سوی حصار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۲۰

 

چو شد سلم تا پیش دریا کنار

ندید آنچه کشتی برآن رهگذار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۲۰

 

درختی که پروردی آمد به بار

بیابی هم اکنون برش در کنار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۲۰

 

در دخمه بستند بر شهریار

شد آن ارجمند از جهان زار و خوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۱

 

بر او آفرین کرد بس شهریار

بسی دادش از گوهر شاهوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲

 

نگه کن که مر سام را روزگار

چه بازی نمود ای پسر گوش دار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲

 

فرود آمد از تخت سام سوار

به پرده درآمد سوی نو بهار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲

 

پسر گر به نزدیک تو بود خوار

کنون هست پروردهٔ کردگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲

 

بیامد دمان سوی آن کوهسار

که افگندگان را کند خواستار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲

 

مگر کاین نشیمت نیاید به کار

یکی آزمایش کن از روزگار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲

 

تنش پیلوار و به رخ چون بهار

پدر چون بدیدش بنالید زار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

بفرمود تا نوذر نامدار

شود تازیان پیش سام سوار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

بفرمایدش تا سوی شهریار

شود تا سخن‌ها کند خواستار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

فرود آمد از باره سام سوار

گرفتند مر یک‌دگر را کنار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

چو آمد به نزدیکی شهریار

سپهبد پذیره شدش از کنار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

گرازان بیاورد سالار بار

شگفتی بماند اندر او شهریار

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۳

 

چنین گفت مر سام را شهریار

که از من تو این را به زنهاردار

فردوسی
 
 
۱
۳
۴
۵
۶
۷
۴۱۵
sunny dark_mode