گنجور

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۴ - تحصیل اجازه خشایار از پدرش برای رفتن به شکار

 

چو مهران بیامد زمین بوسه داد

بگفتا که شاه جهان شاد باد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۴ - تحصیل اجازه خشایار از پدرش برای رفتن به شکار

 

چو آمد غلام و زمین بوسه داد

بگفتا که بانوی ما شاد باد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۴ - تحصیل اجازه خشایار از پدرش برای رفتن به شکار

 

چو کامپوی آمد زمین بوسه داد

که ای نوجوان پورشه شاد باد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۴ - تحصیل اجازه خشایار از پدرش برای رفتن به شکار

 

پس آنگه بگفتا که ای شاهزاد

که این غم دوباره مرا دست داد

افسرالملوک عاملی
 

افسرالملوک عاملی » کوروش نامه » بخش ۳۴ - تحصیل اجازه خشایار از پدرش برای رفتن به شکار

 

بفرمود هستی تو خود شاهزاد

زتو شاد گشتیم و گشتی توشاد

افسرالملوک عاملی
 
 
۱
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
sunny dark_mode