گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۷

 

ای دلم مست چشمهٔ نوشتدر خطم از خط سیه پوشت
باد سرسبزی خطت که به لطفسر برون زد ز چشمهٔ نوشت
حلقه در گوش کرد خلق راحلقهٔ زلف بر بناگوشت
همچو من صد هزار سرگشتهحلقه در گوش حلقهٔ گوشت
گشت معلوم من که جان نبرددلم از طرهٔ سیه پوشت
تو به جان و دلی جفا کوشممن به جان و دلم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱

 

باز کی گیرم اندر آغوشتکی بیارم به دست چون دوشت
هرگز آیا به خواب خواهم دیدیک شبی دیگر اندر آغوشت
تا بدیدم به زیر حلقهٔ زلفحلقهٔ گوش بر بناگوشت
گشت یکبارگی دل ریشمحلقهٔ گوش حلقه در گوشت


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵

 

ای قمر تابی از بناگوشتشکر آبی ز چشمهٔ نوشت
جاودان مست چشم می گونتواهوان صید خواب خرگوشت
خسرو آسمان حلقه نمایحلقه در گوش حلقه در گوشت
آن خط سبز هیچ دانی چیستکه دمید از عقیق در پوشت
از زمرد ز دست خازن حسنقفل بر درج لعل خاموشت
ایکه هرگز نمی‌کنی یادمنکنم یک نفس فراموشت
کاش کامشب بدیدمی در خوابمست از آنسان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی