گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۶

 

بجهم از بد ایام چنانکاز کمان ختنی تیر خدنگ
گر به هر جور که آید بکشدمن پلنگم نکشم جور پلنگ
خواری و اسب گرانمایه مبادمن و این نفس عزیز و خر لنگ


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی