گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۱۱

 

ذاکر حق که دل روشنت از بیداریست
همدم صبح سحر خیز و خنک جان و تنت
گر تو در ذکری و فکری شده زانسان مشغول
که دگر باد نیاید زمن و حال منت
من هم از فکر نیم خالی و از ذکر دمی
گو بذکر توام و گاه بفکر دهنت


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی