گنجور

سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۳۰

 

هر کسی در حرم عشق تو محرم نشودهر براهیم به درگاه تو ادهم نشود
بایزیدی و جنیدیش بباید تجریدترک و تجرید مشایخ به تو معلم نشود
آنچه در سر ضمایر بودش شیخ کبیرهر کسی در سر اسرار مفهم نشود
تا ز دنیا نکند ترک سلاطین جهانسالک راه و گزین همه عالم نشود
ترک دنیا نکنی نعمت عقبی طلبی؟این دو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۱۵

 

گر خردمند از اوباش جفایی بیندتا دل خویش نیازارد و درهم نشود
سنگ بی‌قیمت اگر کاسهٔ زرین بشکستقیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۰۵

 

دل عاشق تهی از اشک دمادم نشود
بحر چندان که زند جوش کرم کم نشود
نتوان حرف کشید از لب ما چون لب جام
راز ما اخگر پیراهن محرم نشود
بیشتر شد ز می ناب مرا تنگی دل
گره از آب محال است که محکم نشود
رفت عمرم همه در پند و نصیحت، غافل
که سگ نفس به تعلیم معلم نشود
یافت سی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۵۴۳

 

هر کسی در حرم عشق تو محرم نشود
هر براهیم به درگاه تو ادهم نشود
مرد تا روی نیارد ز دو عالم به خدای
مصطفی وار گزین همه عالم نشود
قلعه دین نکنی بی مدد دلها فتح
لشکرت گر نبود ملک مسلم نشود
تا مشرق نشود بنده به سلطان صفتان
هرگر اندر نظر خلق مکرم نشود
دل عشاق بازار و به جان عذر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی