گنجور

حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۹

 

مجد دین سرور و سلطان قضات اسماعیلکه زدی کلک زبان آورش از شرع نطق
ناف هفته بد و از ماه رجب کاف و الفکه برون رفت از این خانهٔ بی‌نظم و نسق
کنف رحمت حق منزل او دان و آنگهسال تاریخ وفاتش طلب از رحمت حق


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ