گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «اندن»

 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شرط نیکنامی

 

نیکنامی نباشد، از ره عجب

خنگ آز و هوس همی راندن

روز دعوی، چو طبل بانگ زدن

وقت کوشش، ز کار واماندن

خستگان را ز طعنه، جان خستن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

پروین اعتصامی