گنجور

اثیر اخسیکتی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۹

 

افضل الدین ما صناعت طب

نیک داند همی کثیر و قلیل

چون رود در وثاق بیماری

ختم یاسین همی رود بدومیل

او ز در پای نا نهاده برون

[...]

اثیر اخسیکتی
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۳۱ - این قطعه در مدح ملک السّیادة و النّقابه سیّد مجدالدّین گوید

 

زندگانیّ مجلس عالی

باد چون مدّت زمانه طویل

مجد دین سیّد اجل که دهد

جود دست تو بحر را تخجیل

ای از آن خاندان که از شرفش

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۳۲ - ایضا له

 

قطعه ای نزد تو فرستادم

التماسی در آن حقیر و قلیل

التماسم نداشتی مبذول

تا تو گشتی خفیف و بنده ثقیل

قطعه یی بس مبارکست الحق

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

عراقی » عشاق‌نامه » آغاز کتاب » بخش ۲ - اندر جوهر انسان

 

وحدت او مقدس از تمثیل

صنعت او منزه از تحلیل

عراقی
 

عراقی » عشاق‌نامه » آغاز کتاب » بخش ۴ - درنعت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و آله و سلم

 

چاکرش آفتاب و بنده سهیل

روی او «والضحی» و مو «واللیل»

عراقی
 

سلطان ولد » ولدنامه » بخش ۱۲۱ - در بیان آنکه نور انبیاء و اولیاء و مؤمنان قدیم است و قایم بخدا، حدوث و عدد در صورت ایشان باشد نه در معنی شان. از اینرو می‌فرماید پیغامبر علیه السلام که کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین. و از آن سبب یک نفس‌اند که همه زنده بنور حق‌اند چون نظر بنور ایشان کنی جمله را یک بینی و اگر بصورتشان نگری متعدد نماید همچنانکه آفتاب در صد هزار خانه می‌تابد خانه‌ها متعدداند اما نور یکی است از این جهت مصطفی صلوات اللّه علیه مؤمنان را نفس واحد خواند که آن یگانگی مخصوص بدیشان است، باقی همه متعدداند ظاهراً و باطناً مثلا هر کس را در خانۀ خود چراغی هست از مردن چراغ یکی خانۀ دیگری تاریک نشود. زیرا هر یکی جدا چراغی دارند. الا چراغ خانۀ مؤمنان چون آفتاب است که اگر غروب کند یا منکسف گردد همه خانه‌ها تاریک شوند و در تقریر آنکه هر که مدح اولیا میکند در حقیقت مداح خویشتن است چنانکه مولانا قدسنا اللّه بسره العزیز میفرماید

 

این سخن را پذیربی تأویل

تا روی سوی بحر همچو ن نیل

سلطان ولد
 

همام تبریزی » مثنویات » شمارهٔ ۲ - در نعت سیدالمرسلین (ص)

 

اوست مقصود و کاینات طفیل

اوست سلطان و دیگران سرخیل

همام تبریزی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۴۱ - در ترتیب منزل و اساس آن

 

بر بلندی و دور از آفت سیل

وز گذار چریک یافته میل

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۴۳ - در منع اسراف

 

زین درست و درم به رغبت و میل

پل و بندی بساز در ره سیل

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۶۴ - در کسب علم و شرف علما

 

چو به کسب علوم داری میل

از همه لذتی فرو چین ذیل

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۶۴ - در کسب علم و شرف علما

 

شافعی گر به مال کردی میل

دجله پر مال او شدی و دجیل

اوحدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵۵٩

 

عزت خلق اگر نگهداری

نکشی درد سر ز قال و ز قیل

ور نداری ز کبر عزت کس

ناکسی گشت ثابتت بدلیل

مشکل است آنکه او عزیز شود

[...]

ابن یمین
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب اول » فصل اول » بخش ۸ - حکایت

 

نشود نیک، بد به هیچ سبیل

باز جو قول حق که «لاتبدیل»

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب اول » فصل دوم » بخش ۱۴ - المنشأ

 

کرد بر رأی خویشتن تأویل

متشابه چو دید در انجیل

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب اول » فصل سوم » بخش ۸ - حکایت

 

یدو وجه است وعین در تأویل

قدرت و هستی و بصر ز دلیل

شیخ محمود شبستری
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷