گنجور

اوحدی » جام جم » بخش ۵۴ - حکایت

 

منعمی کندرو کرم نبود

هست ابری کش آب و نم نبود

اوحدی مراغه‌ای
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۴

 

با منت لطف جز ستم نبود

ننگ چشمی ترا کرم نبود

چشمت از خون ما پشیمان نیست

مرحمت موجب ندم نبود

چه فرستم بر نو جان خراب

[...]

کمال خجندی