گنجور

نورعلیشاه » جامع الاسرار » بخش ۸ - حکایت در فوائد خاموشی

 

داند آنکس که باخبر باشد

که زبان پاسبان سرباشد

نورعلیشاه
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ اول در نگارش احوال مشایخ و عارفین » بخش ۱۶۸ - هارون جوینی

 

مرد باید که دانش آموزد

تا ز هر کس شریف‌تر باشد

خاک بر فرق مهتری کاو را

آلت خواجگی پدر باشد

رضاقلی خان هدایت
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳ - نکوهش بیطرفی ایران

 

لیک در جنگ بس خطر باشد

بیم تفریق تن ز سر باشد

ادیب الممالک
 
 
۱
۲
۳
۴