گنجور

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹

 

هان بپرس از من آنچه میخواهی

دهمت تا ز مطلب آگاهی

آذر بیگدلی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹

 

هم بیاران خود ده آگاهی

کت درین ره کنند همراهی

آذر بیگدلی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹

 

نیستت گر ز عشق آگاهی

برو از جان من چه میخواهی؟!

آذر بیگدلی
 

قاآنی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۰

 

دلبران اخترند و تو ماهی

نیکوان لشکرند و تو شاهی

چندگویی دلت چگونه بود

تو درون دلی خود آگاهی

بس درازستی ای شب یلدا

[...]

قاآنی
 

بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۰۹

 

ای گدای در توهر شاهی

نیست غیر از در توام راهی

نه چمنراست چون قدت سروی

نه فلک راست چون رخت ماهی

نیست الا چه زنخدانت

[...]

بلند اقبال
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۹ - تمثیل

 

دارم افسانه‌ای ز «‌درگاهی‌»

شاهکاریست بشنو ار خواهی

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۱۳ - تغییر زندان

 

بار دیگر به دور «‌درگاهی‌»

از سر دشمنی و بدخواهی

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۱۹ - در فایدهٔ علوم

 

گرتو علم از برای آن خواهی

که بدان قدر دوستان کاهی

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۵۲ - در شکایت از خالق

 

اینت دژخیمی و دژآگاهی

اینت نامردمی و بدخواهی

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۴
۵
۶