گنجور

سلطان ولد » ولدنامه » بخش ۱۳۹ - در بیان آنکه صحبت اولیا معظمترین طاعات و مفیدترین عبادات است. زیرا آنچه بسالی و دو باجتهاد خود کس نتواند حاصل کردن بساعتی اضعاف آن از صحبت شیخ میسر شود. همچنانکه اگر کسی بفکر و اجتهاد خود خواهد که صنعتی بیاموزد البته نتواند. و اگر بمرور ایام بعد از اجتهاد بسیار بیاموزد هم ناقص باشد. لیکن آنچه در یک لحظه از استاد آموزد بسالها بجهد خود حاصل نکند. پس اگر آنکه نادراً حق تعالی کسی را بی شیخ و استاد تعلیم دهد که الرحمن علم القرآن بر او حکم نباشد که النادر لاحکم له. و آن نادر هم برای آن آید که دیگران از او بیاموزند و اینچنین نادر پیش آن پختگان که پیر پرورند خام نماید از این رو مصطفی علیه السلام با امیرالمؤمنین علی کرم اللّه وجهه نصیحت فرمود که اذا تقرب الناس الی خالقهم بانواع البر فتقرب الی اللّه بانواع العقل تسبقهم بالدرجات و الزلف عندالناس فی الدنیا و عنداللّه فی الاخرة.

 

تا دهد از کرم بخود راهت

گرچه ز اختر کمی کند ماهت

سلطان ولد
 

اوحدی » جام جم » بخش ۵ - ضراعت در صورت قسم

 

به براق و بر فرف راهت

به وصول و به قربت شاهت

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۹۶ - در اخلاص

 

زآن غلطها چو پا کشد راهت

نبرد دیو فتنه در چاهت

اوحدی مراغه‌ای
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۱۲ - در تصدیق کرامات اولیا

 

قربت خود کجا دهد شاهت؟

به ولایت کجا بود راهت؟

اوحدی مراغه‌ای
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۲

 

ناامیدم مکن ز درگاهت

که چو من نیست بنده ی راهت

جان فدای رخ تو خواهم کرد

گر به خون منست دلخواهت

بر لب آمد ز روز هجرم جان

[...]

جهان ملک خاتون
 

صفی علیشاه » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۱

 

ای پسر حب حشمت و جاهت

کرده دور از حریم آن شاهت

بر تو یار از تو اقربست و ترا

کرده دور از تو نفس گمراهت

یکدم از خود در اوبین که توئی

[...]

صفی علیشاه