گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۱۶

 

بجهم از بد ایام چنانک

از کمان ختنی تیر خدنگ

گر به هر جور که آید بکشد

من پلنگم نکشم جور پلنگ

خواری و اسب گرانمایه مباد

[...]

سنایی غزنوی
 

ایرج میرزا » قطعه‌ها » شمارهٔ ۶۵ - قلب مادر

 

داد معشوقه به عاشق پیغام

که کند مادر تو با من جنگ

هر کجا بیندم از دور کند

چهره پُرچین و جبین پر آژَنگ

با نگاه غضب آلود زند

[...]

ایرج میرزا
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۳۶ - تنبلی عاقبتش حمالی است

 

زن گرفتند برای هوشنگ

از ‌یکی طایفهٔ با فرهنگ

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » دل مادر » دل مادر

 

بصره را زآن خم زلف شبرنگ

داده بیم از خطر لشکر زنگ

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » دل مادر » دیدار سواری ز پیر زال در بیشه

 

هرچه ناخن زنم اندر دل تنگ

بجز این پرده ندارد آهنگ

ملک‌الشعرا بهار