گنجور

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۲۳ - رفتن سیّد کاینات بمنزل سلمان فارسی و نزول سورۀ هل اتی

 

گفت روزی مصطفی از بهر سیر

از مدینه رفت بیرون بهر خیر

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۵۹ - موعظه در وصیت نمودن بمتابعت نبی و ولی و تنبیه اهل غفلت

 

هر کسی را شد امیری شیخ و پیر

من ندارم غیر حیدر را امیر

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۹