گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱ - سر آغاز

 

مطلع شمس آی گر اسکندری

بعد از آن هرجا روی نیکو فری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۹ - گمان بردن کاروانیان که بهیمهٔ صوفی رنجورست

 

گرچه حکمت را به تکرار آوری

چون تو نااهلی شود از تو بری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۰ - یافتن شاه باز را به خانهٔ کمپیر زن

 

بینی طفلی بمالد مادری

تا شود بیدار و وا جوید خوری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۸ - تتمهٔ قصهٔ مفلس

 

ور کنی او را بهانه آوری

مفلس است او، صرفه از وی کی بری‌‌؟

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۴ - حسد کردن حشم بر غلام خاص

 

از لقای هر کسی چیزی خوری

وز قران هر قرین چیزی بری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۴ - حسد کردن حشم بر غلام خاص

 

پس جهان زاید جهانی دیگری

این حشر را وا نماید محشری

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۳۴ - انکار فلسفی بر قرائت ان اصبح ماکم غورا

 

نحس کیوان یا که سعد مشتری

ناید اندر حصر گرچه بشمری

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۴
۱۰
sunny dark_mode