گنجور

میرزاده عشقی » جمهوری نامه » بخش ۱ - جمهوری سوار،تفصیل جناب جمبول

 

مرد دزدی ناقلا «یاسی » بنام

اهل ده در زحمت از او صبح و شام

میرزاده عشقی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۴۴ - تیمارخوار

 

بسکه بدکار و جفا جو دیده‌ام

از بدیهای جهان ترسیده‌ایم

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۴۸ - جولای خدا

 

درس ها می داد بی نطق و کلام

فکرها می‌پخت با نخ های خام

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۴۸ - جولای خدا

 

گر سحر ویران کنند این سقف و بام

خانه ی دیگر بسازم وقت شام

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۵۳ - خوان کرم

 

تو براه من بنه گامی تمام

تا مَنَت نزدیک آیم بیست گام

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۵۹ - دکان ریا

 

تیره روزش کرد، چرخ نیل فام

تا شود روشن که شاگردیست خام

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۶۰ - دو محضر

 

توشه بستم از حلال و از حرام

هم تو خوردی گاه پخته، گاه خام

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۶۰ - دو محضر

 

این سخنها بهر تو گفتم تمام

تو چه گفتی؟ آرمیدی صبح و شام

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۶۹ - رفوی وقت

 

گفت سوزن با رفوگر وقت شام

شب شد و آخر نشد کارت تمام

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۷۲ - روح آزاد

 

تا نمایندت بهنگام خرام

سیرگاهی خالی از صیاد و دام

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۹۶ - طوطی و شکر

 

در کنار او نشستی صبح و شام

نه نصیحت گوش کردی، نه پیام

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۲۳ - گره گشای

 

رفت سوی آسیا هنگام شام

گندمش بخشید دهقان یک دو جام

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۶ - گنج درویش

 

یک شبی آن سفلهٔ بی ننگ و نام

جست ناگاه از یکی کوتاه بام

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۶ - گنج درویش

 

فقر میبارد همی زین سقف و بام

نه حلال است اندر اینجا، نه حرام

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۴۷ - نا اهل

 

دسته‌ها چیدند از ما صبح و شام

هیچ ننهادند نزدیک تو گام

پروین اعتصامی
 
 
۱
۵۸
۵۹
۶۰
sunny dark_mode