گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳۶

 

گر دگرگون بود حالت پارسال

چونکه دیگر گشت باز امسال حال؟

تیر بودی چون شده‌ستی چون کمان؟

لاله بودی چون شده‌ستی چون تلال؟

ای نشاندهٔ دست روز و سال و ماه

[...]

ناصرخسرو
 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۳۲ - قصیدۀ ملمع در مدح جمال الدین وزیر

 

ای جمال دولت ، ای چرخ جلال

وی ز تو افزوده گیتی را جمال

ای سعادت را بصدرت انتما

وی سیادت را بقدرت اتصال

اختران از رای تو جویندنور

[...]

وطواط
 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۱ - در مدح صدرالامم کمال‌الدین محمود

 

ای به هستی داده گیتی را کمال

ملک را فرخنده هر روز از تو فال

صدر دنیایی و دنیا را به تو

هست هر ساعت کمالی بر کمال

چون وزارت آسمان رفعت شود

[...]

انوری
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

کرده چاهی خشک را در خشک سال

قطرهٔ آب دهانش پر زلال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

تا دم آخر که بر می‌گشت حال

شوق کرد از حضرت عزت سؤال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

در شدن گفته ارحنا یا بلال

تا برون آیم ازین ضیق خیال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در تعصب گوید » حکایت چوب خوردن بلال

 

خورد بر یک جایگه روزی بلال

بر تن باریک صد چوب و دوال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » آغازکتاب » مجمع مرغان

 

قسم خلقان زان کمال و زان جمال

هست اگر بر هم نهی مشت خیال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت بلبل » حکایت بلبل

 

گل اگر چه هست بس صاحب جمال

حسن او در هفته‌ای گیرد زوال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت بط » عقیدهٔ دیوانه‌ای درباره دو عالم

 

کرد از دیوانه‌ای مردی سؤال

کاین دو عالم چیست با چندین خیال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » حکایت کوف » حکایت مردی که پس از مرگ حقه‌ای زر او بازمانده بود

 

گفت فرزندش کزو کردم سؤال

کز چه اینجا آمدی بر گوی حال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » پرسش مرغان » پرسش مرغان

 

جملهٔ مرغان چو بشنیدند حال

سر به سر کردند از هدهد سؤال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » پرسش مرغان » پرسش مرغان

 

چون کسی را نیست چشم آن جمال

وز جمالش هست صبر لامحال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » پرسش مرغان » حکایت پادشاهی که بسیار صاحب جمال بود

 

پادشاهی بود بس صاحب جمال

در جهان حسن بی‌مثل و مثال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » پرسش مرغان » حکایت پادشاهی که بسیار صاحب جمال بود

 

ور کسی اندیشه کردی زان وصال

عقل و جان برباد دادی زان محال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » پرسش مرغان » حکایت پادشاهی که بسیار صاحب جمال بود

 

پادشاه تست بر قصر جلال

قصر روشن ز آفتاب آن جمال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » پرسش مرغان » حکایت پادشاهی که بسیار صاحب جمال بود

 

گر ترا سیمرغ بنماید جمال

سایه را سیمرغ بینی بی‌خیال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

شیخ بود او در حرم پنجاه سال

با مرید چارصد صاحب کمال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

بر سپهر حسن در برج جمال

آفتابی بود اما بی‌زوال

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

عشق می‌بازد کنون با زلف و خال

خرقه گشتش مخرقه، حالش محال

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴۸
sunny dark_mode