گنجور

عطار » منطق‌الطیر » فی التوحید باری تعالی جل و علا » فی التوحید باری تعالی جل و علا

 

بازبنگر نوح را غرقاب کار

تا چه برد از کافران سالی هزار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی التوحید باری تعالی جل و علا » فی التوحید باری تعالی جل و علا

 

باز اسمعیل را بین سوگوار

کبش او قربان شده در کوی یار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی التوحید باری تعالی جل و علا » فی التوحید باری تعالی جل و علا

 

باز عیسی را نگر کز پای دار

شد هزیمت از جهودان چند بار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی التوحید باری تعالی جل و علا » فی التوحید باری تعالی جل و علا

 

نیستم نومید و هستم بی‌قرار

بوک درگیرد یکی از صد هزار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

چون شد آن نور معظم آشکار

در سجود افتاد پیش کردگار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

در طلب بر خود بگشت او هفت بار

هفت پرگار فلک شد آشکار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

گشت او مبعوث تا روز شمار

از برای کل خلق روزگار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

کرد دعوت هم به اذن کردگار

جنیان را لیلة الجن آشکار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

دعوت حیوان چو کرد او آشکار

شاهدش بزغاله بود و سوسمار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

بر میان دو کتف او خورشیدوار

داشته مهر نبوت آشکار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

جبرئیل از دست او شد خرقه‌دار

در لباس دحیه زان گشت آشکار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

چون شود سیمرغ جانش آشکار

موسی از دهشت شود موسیجه‌وار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

هندو او شد مسیح نامدار

زان مبشر نام کردش کردگار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

هرک شمع تو ببیند آشکار

جان به طبع دل دهد پروانه‌وار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی فضائل خلفا » فی‌فضیلة امیرالمؤمنین ابوبکر رضی الله عنه

 

هوی او تا چین برفتی مشک بار

مشک کردی خون آهوی تتار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی فضائل خلفا » فی‌فضیلة امیرالمؤمنین ابوبکر رضی الله عنه

 

سنگ باید تا پدید آید وقار

مردم بی‌سنگ کی آید به کار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی فضائل خلفا » فی فضیلة امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه

 

چون نبی دیدش که او می‌سوخت زار

گفت شمع جنت است این نامدار

عطار
 
 
۱
۲
۳
۵۰
sunny dark_mode