گنجور

عطار » مصیبت نامه » بخش یازدهم » بخش ۱۰ - الحكایة و التمثیل

 

عهد پیشین را یکی استاد بود

چارصد صندوق علمش یاد بود

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش هفدهم » بخش ۱ - المقالة السابعة عشره

 

آب چون از اصل پاکی زاد بود

عرش را بر آب ازان بنیاد بود

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

چار صندوقی ز علمش یاد بود

از معانی جان او را داد بود

عطار نیشابوری
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۴ - حکایت

 

بیستونی پرده فرهاد بود

غایب از شیرین نه از بیداد بود

حکیم نزاری قهستانی
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۵ - حکایت

 

دختری دروی چو سرو آزاد بود

راستی شیرین صد فرهاد بود

حکیم نزاری قهستانی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۵۱

 

خاطرم از هر دو کون آزاد بود

با خیالش روز و شب دلشاد بود

در خیالم قدّ آن دلبر گذشت

چون بدیدم قامت شمشاد بود

پیش قدّش بنده گشتم رایگان

[...]

جهان ملک خاتون
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۷۳ - تتمه حکایت مرد عارف و زن خود

 

بلکه مقصدشان از آن ارشاد بود

کسبشان چون خواندن استاد بود

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۶۶ - صیادی که با رفیق خود از پی صید رفتند

 

کاندرین رستا یکی صیاد بود

چابک و چالاک نیک استاد بود

ملا احمد نراقی
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » رقیه‌نامه » بخش ۲

 

این نصایح چون به گوشش باد بود

از کجا بئس المصیرش یاد بود

صفایی جندقی