گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۵۸

 

عشق رویت عقل ما تاراج کرد

نیر چشمت قلب ما آماج کرد

رقعه ای فرموده بودی جان من

تارک سر را به جای تاج کرد

زاهد ار از لعل جان فرسای تو

[...]

جهان ملک خاتون
 

قاسم انوار » انیس العارفین » بخش ۴ - فی الندامة و التأسف وفیه معارف کثیرا

 

جند لطفش ذلتم تاراج کرد

هم ز ترک هر دو کونم تاج کرد

قاسم انوار
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۲۷ - رنج و محنت اهل زرع و تجارت و ثروت

 

دزد آمد خانه را تاراج کرد

مایه ام برد و مرا محتاج کرد

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۲۹ - گرفتار شدن پادشاه به دست زنگیان

 

ساحت آن ملک را تاراج کرد

باج گیران را به زیر باج کرد

ملا احمد نراقی
 

عارف قزوینی » دیوان اشعار » دردریات (مطایبه‌ها) » شمارهٔ ۵ - دلاکیه عارف

 

پوست از آن سر همه تاراج کرد

صفحه سر دکه حلاج کرد

عارف قزوینی