گنجور

 
وفایی شوشتری

از افکار ابکار وفایی شوشتری: اندر اسماء خمسه اسمی هست - کاندر او نکته یی بود باهر

قطعه در مدح وفایی از حاج ملااسمعیل «فارس»: ای شاعری که چون تو سخن سنجی از عدم - ننهاده پا به دایره ی روزگارها

جواب وفایی به فارس: ای فارسی که بر فرس طبع فارسی - هستی سواره و دگران نی سوارها

جواب «فارس» به قطعهٔ «وفایی»: ای مرا هم قبله هم مالک رقاب - ای به چرخ عقل و دانش آفتاب

sunny dark_mode