گنجور

 
شاطر عباس صبوحی

مصوّر آمد و روی تو را چو ماه کشید

قلم چو بر سر زُلفت رسید، آه کشید

چو دید چاه زنخدان دلفریب تو را

دوباره یوسف بیچاره را به چاه کشید

کمان ابروی ناز تو را به آن سختی

کشید گرچه به آسان ولی، دو ماه کشید

 
sunny dark_mode