گنجور

 
ابراهیم شاهدی دده

ای نسیم از دوست اعلامی بده

با دل افکار آرامی بده

در فراقت طاقت صبرم نماند

از ره الطاف پیغامی بده

از سگان کوی تو خوان بنده را

در میان مردمم نامی بده

عمر من جانی به ناکامی گذاشت

شاهدی را از لبت کامی بده