گنجور

 
سنایی

آنچه بر تن قبول بر جان رد

وانچه بر پای نیک بر سر بد

منگر اندر بتان که آخر کار

نگرستن گرستن آرد بار

اوّل آن یک نظر نماید خرد

پس از آن لاشه جست و رشته ببرد

تخم عشق آن دوم نظر باشد

پس از آن رشک و اشک تر باشد

 
sunny dark_mode