گنجور

 
سنایی غزنوی
 

در مناجات با خدا موسی

گفت ایا کردگار و یا مولی

از هر آنچ آفریدی از هر لون

چیست بهتر ز خلقها در کون

گفت کز خلقها ایا موسی

نیست بهتر به عالم از تقوی

سرِ هر طاعتی یقین تقویست

متّقی شاه جَنة‌المأویست