گنجور

 
سنایی

شمارهٔ ۱ - ترکیب بند موشح در مدح خواجه امام محمد بن محمد: آتش عشق بتی برد آبروی دین ما

شمارهٔ ۲ - ترکیب بند در مدح ایرانشاه: گر چه شاخ میوه دار آرایش بستان شود

شمارهٔ ۳ - ترکیب بند در مدح مکین‌الدین: ای سنایی بگذر از جان در پناه تن مباش

شمارهٔ ۴ - در مدح عمادالدین سیف‌الحق ابوالمفاخر محمدبن منصور: ای دل ار جانانت باید منزل اندر جان مکن