گنجور

 
سنایی

گر آمدنم ز من بدی نامدمی

ور نیز شدن ز من بدی کی شدمی

به زان نبدی که اندرین دهر خراب

نه آمدمی نه شدمی نه بدمی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode