گنجور

 
سنایی

بی‌خوابی شب جان مرا گر چه بکاست

جر بیداری ز روی انصاف خطاست

باشد که خیال او شبی رنجه شود

عذر قدمش به سالها نتوان خواست

 
sunny dark_mode