گنجور

 
سنایی

ای جان عزیز تن بباید پرداخت

گر با غم عشق و عاشقی خواهی ساخت

اندر دل کن ز عشق خواری و نواخت

با روی نکو چو عاشقی خواهی باخت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode