گنجور

 
سنایی

نازان و گرازان به وثاق آمد یار

نازان چو گل و مل و گرازان چو بهار

جوشان و خروشانش گرفتم به کنار

جوشان ز تف خمر و خروشان ز خمار

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode