سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۰

نازان و گرازان به وثاق آمد یار

نازان چو گل و مل و گرازان چو بهار

جوشان و خروشانش گرفتم به کنار

جوشان ز تف خمر و خروشان ز خمار