گنجور

 
صغیر اصفهانی

مرا صغیر تخلص به‌جا بود که سه چیز

مراد دارم و هستم از این تخلص شاد

در اول اینکه به عهد صغارتم ایزد

زبان به گفتن اشعار جان‌فَزا بگشاد

به دوم اینکه نگیرند اکابرم خرده

اگر ز خامهٔ من نقطه‌ای خطا افتاد

به سوم اینکه چو روز حساب پیش آید

مسلم است که آنجا بود صغیر آزاد