گنجور

 
لبیبی

دگر نخواهم گفتن همی ثنا و غزل

که رفت یکسره بازار و قیمت سرواد