گنجور

 
صفی علیشاه

احدیت که جمع اندر بیانست

بلا اسقاط ولا اثبات آنست

بلا اثبات ز آن باشد محقق

که از هر نسبتی فرد است و مطلق

بلا اسقاط ز آنره که در وی

نسبها مندرج باشد پیاپی

بود خود جمع در این پاک حضرت

احدیت دگر هو واحدیت

 
sunny dark_mode