گنجور

 
صفی علیشاه

احدیت بود وصفی که ساقط

در او باشد صفتها با روابط

بود وصفی که او خود عین ذاتست

برون از جمع اسماء و صفات است

نه اسم و رسم را آنجا مقام است

نسبها و تعینها تمام است

 
sunny dark_mode