گنجور

 
صفی علیشاه

اگر صاحبدلی بشنو کماهی

ز من احصا اسماء الهی

تحقق بروی اندر واحدیتی

فنای عبد از رسم دوئیت

فنا از شأن خلقی جمله گشتن

ز رسم و وصف خلقیت گذشتن

شدن پس بر احد باقی هم احصا

تخلق جستن آن باشد باسما

دگر احصاتیقن برمعا نیست

بر آنها هم عمل کردن عیانیست

پس احصاراسه معنی شد، فنا یک

تخلق پس تیقن باز بیشک

 
sunny dark_mode